Adatkezelési Szabályzat

 1. A Szabályzat jogalapja

Az Adományozónak a Honlap használata során közölt Személyes Adatai tekintetében adatfeldolgozásra, adatkezelésre, illetve adattovábbításra az Adományozó önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor. A Szolgáltató az Adományozó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az Adományozó önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint dolgozza fel, kezeli és továbbítja.

 1. A Szabályzat hatálya

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed

 • a Szolgáltatóra, mint Szolgáltatóra - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -,
 • az Adományozóra és
 • valamennyi olyan adatra, amelyet az Szolgáltató tevékenysége során megszerzett és kezelt.
 1. Az adatkezelés célja
 • a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása körében rendszerüzenetek küldése, a fizetéssel kapcsolatban felmerült hibák esetén a problémák elhárítása érdekében lehetőség az Adományozó közvetlen megkeresésére
 • az Adományozó egyetértő nyilatkozata alapján az Adományozóval való kapcsolattartás révén az adományozás elősegítése
 • az Adományozó tájékoztatása
 1. Az adatkezelés időtartama

4.1.         A Honlapon keresztül történő adományozás során rögzítésre kerülő adatok, a regisztrációtól számítva a rendszer működésének biztosítása érdekében indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy az automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók.

4.2.         Az Adományozó írásban kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Adományozó törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanap. A törlési igényt az Adományozó a Szolgáltató kava@kavaszinhaz.hu emailcímére vagy postai úton a Szolgáltató címére küldött levélben közölheti.

 1. Az adatkezelés

5.1.         A Szolgáltató, mint adatkezelő az Adományozó Személyes Adatait rögzíti, tárolja és kezeli a Honlap megfelelő működésének biztosítására, illetve abból a célból, hogy a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaira is tekintettel elősegíthesse az Adományozó megfelelő tájékoztatását. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató tájékoztathatja az Adományozót a támogatásához, illetve az adott kezdeményezés megvalósulásához kapcsolódó tartalmakról, és az Adományozó által támogatott gyűjtéshez hasonló kezdeményezésekről.

5.2.         A Szolgáltató az adományozási folyamat során az alábbi Adományozóra vonatkozó adatokat kezeli:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakóhely
 • támogatási összeg.

5.3.         A Szolgáltató a közölt Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel.

5.4.         A Szolgáltató a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az  Adományozó előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

A Szolgáltató a Honlapon megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikai eszközökkel kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltató nem felel.

 1. Az adatokért való felelősség

A Szolgáltató a közölt Személyes Adatokat nem ellenőrzi.  A Személyes Adatok megfelelőségéért az Adományozó felel.

 1. Az Adományozó jogai, jogorvoslati lehetőségei

7.1. Az Adományozó bármikor kérheti a Szolgáltatót Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását, illetve törlését.

7.2. Az Adományozó Személyes Adatainak kezeléséről a Szolgáltatótól, mint Szolgáltatótól bármikor írásban, a Szolgáltató címére küldött levélben vagy a kava@kavaszinhaz.hu e-mailcímre küldött levélben tájékoztatást kérhet. Az e-mailen küldött tájékoztatáskérést az Szolgáltató akkor tekinti hitelesnek, ha az a Honlapon regisztrált e-mail címről érkezik. A tájékoztatáskérésre a Szolgáltató a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni.

7.3. Az Adományozó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

 1. A Szabályzatban használt fogalmak:

Személyes Adat: az Adományozó természetes személlyel mint érintettel kapcsolatba hozható, a Honlapon önkéntesen megadott személyes adat, mint például a név, e-mail cím, telefonszám, lakó-, illetve tartózkodási hely, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adományozó: az anyagi támogató, csatlakozó, a hozzájáruló, kiemelt támogató, illetve a beszálló természetes személy.

Szolgáltató: a Káva Kulturális Műhely, mint az a szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Honlap:A Szolgáltató által az adományozás elősegítésére és folyamatának lebonyolítására üzemeltetett www.kavaszinhaz.hu internetes oldal.

Vonatkozó jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.)

ELŐADÁS
DIÁK
GONDOLAT / MÁSODPERC

2018 © Káva Műhely Egyesület. Minden jog fenntartva

powered by DEVWING